گروه تحقیقاتی ادریس ناصری

دوره راز خلق ثروت من

ما در جهانی زندگی می‌کنیم که مبتنی بر باور و فرکانس است. یعنی سیستمی که اساس باورهای‌مان را به شکل تجربه و اتفاق‌، در زندگی‌مان باز می‌تاباند.

پس می‌توان گفت که ما تحت کنترل باورهایمان هستیم. رفتارهایی که داریم‌، نگاه‌مان‌، شخصیت‌مان‌، عملکردمان‌، واکنش‌هایی که در برابر مسائل مختلف داریم ، گرایش‌ها و علائق‌مان‌، حتی نوع شغلی که بر می‌گزینیم و راهکارهای و ایده‌هایی که برای حل مسائل مختلف داریم‌‌، همه و همه در کنترل باورهایمان هستند و نتیجه‌ی انجام آنها‌، اساسِ همان باورها را در زندگی‌مان خلق می‌کند.

باورها‌،فکرهای ارشدی هستند که به خاطر تکرار زیاد‌، آنقدر قدرت گرفته‌اند که شاکله‌ی اصلی شخصیت ما و نوع نگاه‌مان ما به هر جزئی  از جهان پیرامون‌مان را در کنترل گرفته‌اند. به گونه‌ای که تمام رفتارها‌، ایده‌ها‌، راهکارها و تفکرات ما پیرامون اساس آنها چرخانده می‌شود و آنچه به شکل وضعیت مالی‌، وضعیت سلامتی‌، وضعیت روابط و میزان آرامش و صلح درونی که تجربه می‌کنیم‌، چیزی جز اساس آن باورها نیست.